Class Schedule:  Franklin

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Spinning
8:00am – 9:00am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Spinning
5:30am – 6:30am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Spinning
5:30am – 6:30am
Spinning
5:30am – 6:30am
Spinning
7:15am – 8:15am
Yoga
9:15am – 10:15am
Beat Box
9:15am – 10:15am
Body Sculpt
9:15am – 10:15am
Spinning
9:15am – 10:15am
Zumba
9:15am – 10:15am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Body Sculpt
8:30am – 9:30am
Body Sculpt
6:05pm – 7:05pm
Spinning
5:00pm – 6:00pm
Body Sculpt
5:00pm – 6:00pm
Spinning
5:00pm – 6:00pm
Body Sculpt
9:15am – 10:15am
Zumba
9:30am – 10:30am
Spinning
6:05pm – 7:05pm
Beat Box
6:05pm – 7:05pm
Spinning
6:05pm – 7:05pm
Yoga
7:10pm – 8:10pm
Zumba
7:10pm – 8:10pm
Body Sculpt
7:10pm – 8:10pm
Zumba
7:10pm – 8:10pm
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Yoga
9:15am – 10:15am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Body Sculpt
9:15am – 10:15am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Zumba
9:15am – 10:15am
Senior Strength
7:30am – 8:30am
Body Sculpt
8:30am – 9:30am
Beat Box
9:15am – 10:15am
Beat Box
6:05pm – 7:05pm
Body Sculpt
5:00pm – 6:00pm
Yoga
7:10pm – 8:10pm
Body Sculpt
9:15am – 10:15am
Zumba
9:30am – 10:30am
Body Sculpt
6:05pm – 7:05pm
Body Sculpt
7:10pm – 8:10pm
Zumba
7:10pm – 8:10pm
Zumba
7:10pm – 8:10pm
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Spinning
8:00am – 9:00am
Spinning
6:05pm – 7:05pm
Spinning
5:30am – 6:30am
Spinning
9:15am – 10:15am
Spinning
5:30am – 6:30am
Spinning
5:30am – 6:30am
Spinning
7:15am – 8:15am
Spinning
5:00pm – 6:00pm
Spinning
6:05pm – 7:05pm
Spinning
5:00pm – 6:00pm

Class Schedule:  Boost Franklin

Sunday
Spinning 8:00am – 9:00am
Yoga 9:15am – 10:15am
Monday
Senior Strength 7:30am – 8:30am
Beat Box 9:15am – 10:15am
Body Sculpt 6:05pm – 7:05pm
Spinning 6:05pm – 7:05pm
Zumba 7:10pm – 8:10pm
Tuesday
Spinning 5:30am – 6:30am
Body Sculpt 9:15am – 10:15am
Spinning 5:00pm – 6:00pm
Beat Box 6:05pm – 7:05pm
Body Sculpt 7:10pm – 8:10pm
Wednesday
Senior Strength 7:30am – 8:30am
Spinning 9:15am – 10:15am
Body Sculpt 5:00pm – 6:00pm
Spinning 6:05pm – 7:05pm
Zumba 7:10pm – 8:10pm
Thursday
Spinning 5:30am – 6:30am
Zumba 9:15am – 10:15am
Spinning 5:00pm – 6:00pm
Yoga 7:10pm – 8:10pm
Friday
Spinning 5:30am – 6:30am
Senior Strength 7:30am – 8:30am
Body Sculpt 9:15am – 10:15am
Saturday
Spinning 7:15am – 8:15am
Body Sculpt 8:30am – 9:30am
Zumba 9:30am – 10:30am